Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
A picture

Obsah

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Její složení musí být třetinové – 1/3 tvoří zákonní zástupci, 1/3 zástupci zřizovatele, 1/3 učitelé – minimální počet členů rady jsou 3 osoby. Funkční období členů školské rady trvá 3 roky a rada zasedá minimálně 2x ročně.

 

Pravomoce školské rady

§ 168 

(1) Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 •  podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Školská rada při Základní škole ve Vidnavě pracuje ve složení:

Zástupci zřizovatel:

                 Ing. Kamil Haderka           tel.                                              kama@jen.cz

                 Bc. Renata Ruská             tel.                                  podatelna@vidnava.cz

                 Bronislava Mrvová            tel. 724 254 487                     brmr@centrum.cz

 

Zástupci rodičů nezletilých žáků:  

předseda:   Jiří Pospíšil                     tel.                                       rutyna@seznam.cz

                 Jarmila Druhanová          tel.                                    Hejka48@gmail.com

                 Martin Kofroň                 tel.                                    zskofron@seznam.cz

 

Zástupci pedagogických pracovníků:               

                 Mgr. Marek Navrátil         tel. 728 598 793      marek.navratil@zsvidnava.cz

                 Mgr. Jitka Vlčková           tel.                             jitka.vlckova@zsvidnava.cz

                 Daniela Čmelová             tel.                       daniela.cmelova@zsvidnava.cz

 

Vážení rodiče, máte-li zájem o co nejkvalitnější vzdělávání svých dětí, obraťte se bez obav se svými připomínkami, náměty a nápady ke zlepšení práce školy ve prospěch dětí  na výše uvedené členy.