Pomáhají nám:

Logopedická péče
Mgr. Zuzana Jirsová

ordinace klinické logopedie
Jeseník, Dukelská 456
Telefon: 420 584 459 920

Pedagogicko - psychologická poradna
PPP OK, pracoviště Jeseník

Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
Telefon: 584 411 829, 724 131 963
E-mail: pppor@jes.cz
http://www.ppp-jesenik.cz/


 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
A picture

Obsah

 

OPAKOVANÁ VÝZVA DOPLŇKOVÝCH VOLEB!!!

Vážení rodiče,


dne 14. listopadu 2017 proběhnou v prostorách Základní školy ve Vidnavě opakované doplňkové volby do Školské rady ZŠ Vidnava. Je potřeba doplnit jednoho člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Bližší informace získáte zde, u třídního učitele popř. ředitelky školy.

Žádáme Vás o pozornost a spolupráci. Prosím, zvažte svou kandidaturu do Školské rady a vyplněné níže uvedené údaje vraťte zpět třídnímu učiteli nejpozději do úterý 17. 10. 2017.
V případě Vašeho zájmu stát se v těchto volbách kandidátem do Školské rady ZŠ Vidnava budete obratem kontaktováni pro sdělení dalšího postupu.

Údaje o kandidátovi (k tisku)

 

 

OZNÁMENÍ

Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od 1.9.2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy v době vyučování i mimo něj. Žáci jsou pod neustálým pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I rodič může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího. Tudíž není nutné mít jakékoliv mobilní zařízení, v době přítomnosti žáka ve škole, zapnuté. Pokud bude tento zákaz porušen, vyzvedne si mobilní zařízení pouze zákonný zástupce žáka a to osobně.

Odůvodnění: mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. Škola však má především podporovat aktivní komunikaci mezi žáky,upevňovat sociální vazby, starší spolužáci by měli být příkladem těm mladším žákům naší školy, měli by být těmi správnými vzory . Taktéž chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně.

Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že časem tuto volbu všichni oceníme.

                            

ZMĚNA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA K 1. 9. 2017

  1. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To

    neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.

  2. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
  3. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí,jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
 
 

 

 

 

1. - 31. 10. 2017

Říjen ve školní družině

Plánované akceZobrazit více